Vedtægter og referater

I Odense Sportsklatreklub er nedenstående vedtægter gældende.
Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan læses her.

§1
Klubbens navn er Odense SportsKlatreKlub (OSKK).
Klubbens hjemsted er Odense Kommune.
Klubben er medlem af Dansk Klatreforbund.

§2
Odense SportsKlatreKlub har til formål at fremme interessen, kendskabet og mulighederne for sportsklatring og konkurrenceklatring i Odense.

§3
Alle klatrer der støtter formålet kan optages i klubben.


Alle medlemmer forpligter sig til at overholde klubbens sikkerhedsbestemmelser. Overtrædelse medfører øjeblikkelig eksklusion jf. § 12.

§5
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse sker til alle klubbens medlemmer, med mindst en måneds varsel og med angivelse af dagsorden. Dagsorden skal minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder aflægges beretning fra udvalgene.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Forslag til budget og kontingenter.
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer ), samt suppleanter.
7. Nedsættelse af udvalg, samt valg til disse.
8. Eventuelt

Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, vedtages ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede er mødt og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Stemmer 2/3 for uden den nødvendige majoritet opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor 2/3 af de fremmødte kan vedtage vedtægtsændringen.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§6
Beslutninger på generalforsamlingen tages ved afstemning. Ethvert medlem, der ikke har restance med klubben har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.
Børn under 15 år er stemmeberettiget ved en forælder/værge.

§7
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges hvert år på generalforsamlingen. Formand, næstformand og kasserer udpeges af generalforsamlingen. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8
Størrelsen af kontingent og gebyrer vedtages på generalforsamlingen, efter forslag fra bestyrelsen.

§9
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Snarest ved regnskabsårets udløb, afgives regnskabet, med revisor påtegning, til bestyrelsen. Regnskabet lægges til gennemsyn i hallen en uge forud for generalforsamlingen, og kan desuden rekvireres ved bestyrelsen.

§10
Klubben tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

§11
Kontingent restance udover 2 måneder + 10 dage medfører automatisk udmeldelse. Ved genindmeldelse skal tidligere restancer betales, foruden et administrationsgebyr.
Indmeldelse i klubben er bindende indtil klubben har modtaget en skriftlig udmeldelse.

§12
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer.
Eksklusion skal dog forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse.

§13
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, på vilkår som en vedtægtsændring. Ved opløsning skal evt. overskud overføres til Dansk Klatreforbund til oprettelse af ny klatreklub eller klatreaktiviteter på Fyn.

§14
Klubbens medlemmer hæfter ikke for klubben. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

Vedtaget på generalforsamling d. 18/10-98.
§ 5 og 11 ændret på ekstra ordinær generalforsamling d. 16/4-00.
§ 13 ændret på generalforsamling d. 10/3-02.
§ 5 og 6 ændret på ekstra ordinær generalforsamling d. 2/10-05.
§ 6, 9 og 11 ændret på ekstra ordinær generalforsamling d. 26/3-06.