Vedtægter og referater

I Odense Sportsklatreklub er nedenstående vedtægter gældende.
Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan læses her.

§1 – Navn og hjemsted
Klubbens navn er Odense Sportsklatreklub (OSKK)
Klubbens hjemsted er Odense Kommune
Klubben er medlem af dansk klatreforbund

§ 2 – Formål
Odense Sportsklatreklub har til formål at fremme interessen, kendskabet og mulighederne for sportsklatring og konkurrenceklatring i Odense og omegn.

§ 3 – Medlemskreds
Odense Sportsklatreklubs medlemmer består af de af Odense Sportscentrums medlemmer, der har valgt Odense Sportsklatreklub, som hovedafdeling.

§ 4 – Kontingent
Kontingent for medlemskab reguleres af Odense Sportscentrum.  

§ 5 – Ordinær generalforsamling
5.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer over 14 år og forældre til medlemmer under 14 år., samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Der indkaldes til generalforsamlingen i ved offentliggørelse til foreningens medlemmer med en måneds varsel og med angivelse af generalforsamlingens dagsorden.
En rettidig generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

5.2
Dagsorden skal minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder aflægges beretning fra udvalgene.
3. Kassererens beretning
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer), samt suppleanter.
6. Evt. nedsættelse af udvalg, samt valg til disse.
7. Eventuelt

5.3
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret har desuden forældre til medlemmer under 14 år.
Stemmeret har også ulønnede Leder, træner og udvalgsmedlemmer.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

5.4
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 18 og § 19.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.

5.5
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret.
For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfældes skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 7 – Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 personer.
Bestyrelsen består af en formand, næstformand og kasserer. Derudover er der evt. to menige medlemmer.
Efter bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen, konstituerer den sig selv.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 – Tegningsret og hæftelse
8.1
Bestyrelsen er bemyndiget til 
At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue, 
At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

8.2
Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser.
Klubben hæfter alene med sin formue.

§ 9 – Regnskab og revision
Odense Sportsklatreklubs regnskab og revision foregår hovedsageligt gennem Odense Sportscentrum, der står for det overordnede regnskab for foreningens virke.

§ 10 – Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 – Eksklusion
Efter beslutning af bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra træning, turnering o. lign, såfremt vedkommende er i kontingentrestance, eller såfremt vedkommendes opførsel direkte strider imod foreningens love og formål.
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 12 – Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes, der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

 

 

Vedtaget på generalforsamling d. 18/10-98.
§ 5 og 11 ændret på ekstra ordinær generalforsamling d. 16/4-00.
§ 13 ændret på generalforsamling d. 10/3-02.
§ 5 og 6 ændret på ekstra ordinær generalforsamling d. 2/10-05.
§ 6, 9 og 11 ændret på ekstra ordinær generalforsamling d. 26/3-06.
§1-12 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 14/6-2018