OSKK

Location:Thorslundsvej 2, 5000 Odense C
Phone:30319360

Odense Sportsklatreklub Thorslundsvej 2 5000 Odense C