OSKK

Location:Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C

Odense Sportsklatreklub Thorslundsvej 2B 5000 Odense C